CMATI

|
|
|
Compartir

Novos Anteproxectos

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA NOVOS ANTEPROXECTOS

 

De acordo cos artigos 76 e 77 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, a Dirección Xeral de Mobilidade elaborou dous anteproxectos de explotación de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada, que serán obxecto de adxudicación polo procedemento de adxudicación directa que regulan as devanditas normas.

Xa que logo, sométese a información pública durante dez días naturais, a contar a partir do día seguinte ao de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia (DOG nº 101, do 30 de maio), os dous anteproxectos de explotación de servizos de transporte que se indican no anexo.

Durante o dito prazo os anteproxectos obxecto de información pública estarán dispoñibles para calquera interesado na páxina web da Dirección Xeral de Mobilidade, e as empresas e demais interesados en xeral poderán formular as alegaciónsque consideren en relación co contido do anteproxecto.

Igualmente, as empresas con capacidade para a súa prestación poderán propoñerse para ser invitadas para a presentación de ofertas nos termos do artigo 77 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro.

As ditas alegacións e os ofrecementos para a remisión de invitacións para formular oferta, serán presentadas a través do enderezo de correo electrónico transportepublico@xunta.gal, ou remitilas á Dirección Xeral de Mobilidade consonte co previsto no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

 

Codigo ProxectoDenominación do Proxecto

XG516

Lugo-Lalín-Pontevedra-Vigo, con anexos

XG517

A Coruña-Santiago de Compostela-Pontevedra-Vigo-Fisterra, con anexos

 

Atendendo ás solicitudes recibidas, publícase a información contida nos anexos dos anteproxectos en formato editable. Pode descargarse nos enlaces inferiores ("documentos relacionados"). No caso de discrepancia, considerarase correcta a información publicada nos anteproxectos en formato .pdf

 

Documento/s relacionados